معلومات سیستم

حسابداری ومدیریت کلینک دندان

نرم افزار ساخته شده برای حسابداری وثبت مریضان، جهت مدیریت هرچه بیشتر برای کلینک های دندان ساخته شده است. این سیستم قابلیت ثبت اطلاعات مریض،از جمله اطلاعات فردی و ثبت مریض برای جلسات آینده، نمبر دندان آسیب دیده، نوبت دهی، فراهم کردن اطلاعات در قالب گزارش و تمامی موضاعات حسابداری و بیماری را دارد. بر علاوه، این سیستم قادر به کنترل فعالیتهای محصلنی که دوره های آزمایشی خود را سپری میکنند نیز است.

نوع بسته ها

حق اشتراک و هزینه هاست ماهانه

بسته رایگان

$0 / هرماه
 • ثبت مشخصات داکتر
 • ثبت مشخصات محصل دوره آزمایشی
 • تعیین داکتر برای محصل مربوطه
 • ثبت تمامی مشخصات مریض از جمله:
 • معلومات شخصی،
 • دفعات ملاقات با داکتر،
 • تکالیف مریض،
 • تشخیص دندان آسیب دیده،
 • معرفی دارو های لازمه،
 • هدایت دادن مریض به بخشهای سرویس دهی،
 • و مقدار مبلغ پرداخت شده بابت تداوی
 • بسته رایگان ندارد

بسته نقره ای

$0 / 0$ هرماه
 • ثبت مشخصات داکتر
 • ثبت مشخصات محصل دوره آزمایشی
 • تعیین داکتر برای محصل مربوطه
 • ثبت تمامی مشخصات مریض از جمله:
 • معلومات شخصی،
 • دفعات ملاقات با داکتر،
 • تکالیف مریض،
 • تشخیص دندان آسیب دیده،
 • معرفی دارو های لازمه،
 • هدایت دادن مریض به بخشهای سرویس دهی،
 • و مقدار مبلغ پرداخت شده بابت تداوی
 • بسته نقره ای ندارد

بسته طلایی

$0 / 0$ هرماه
 • ثبت مشخصات داکتر
 • ثبت مشخصات محصل دوره آزمایشی
 • تعیین داکتر برای محصل مربوطه
 • ثبت تمامی مشخصات مریض از جمله:
 • معلومات شخصی،
 • دفعات ملاقات با داکتر،
 • تکالیف مریض،
 • تشخیص دندان آسیب دیده،
 • معرفی دارو های لازمه،
 • هدایت دادن مریض به بخشهای سرویس دهی،
 • و مقدار مبلغ پرداخت شده بابت تداوی
 • بسته طلایی ندارد
مناسب

بسته پریمیوم

$880 / 20$ هرماه
 • ثبت مشخصات داکتر
 • ثبت مشخصات محصل دوره آزمایشی
 • تعیین داکتر برای محصل مربوطه
 • ثبت تمامی مشخصات مریض از جمله:
 • معلومات شخصی،
 • دفعات ملاقات با داکتر،
 • تکالیف مریض،
 • تشخیص دندان آسیب دیده،
 • معرفی دارو های لازمه،
 • هدایت دادن مریض به بخشهای سرویس دهی،
 • و مقدار مبلغ پرداخت شده بابت تداوی
درخواست خرید