معلومات سیستم

مدیریت گدام

این نرم افزار جهت مدیریت گدام برای مراکز فروش پوشاک بکار میرود. با استفاده از این سیستم میتوان بطور ساده تمام اجناسی که وارد و خارج از گدام میشوندرا با مشخصات کامل شان ثبت و مرتب نمود. با این حال شما قادر به مدیریت حسابات با تأمین کننده گان اجناس و خریداران اجناس میباشید، طوریکه این سیستم در هر بخشی گزارشات کامل و واضحی در دسترس تان قرار میدهد.

نوع بسته ها

حق اشتراک و هزینه هاست ماهانه

بسته رایگان

$0 / هرماه
 • ثبت مشتری
 • تعریف خصوصیات مختلف اجناس از قبیل:
 • اندازه، رنگ و نوعیت
 • تعریف براند جنس
 • تعریف کتگوری جنس
 • خرید و فروش اجناس
 • تهیه گزارشات جداگانه برای تأمین کننده گان و مشتریان
 • گزارش از بخشهای اجناس خریده شده و فروخته شده
 • گزارش عمومی از گدام
 • بسته رایگان ندارد

بسته نقره ای

$0 / 0$ هرماه
 • ثبت مشتری
 • تعریف خصوصیات مختلف اجناس از قبیل:
 • اندازه، رنگ و نوعیت
 • تعریف براند جنس
 • تعریف کتگوری جنس
 • خرید و فروش اجناس
 • تهیه گزارشات جداگانه برای تأمین کننده گان و مشتریان
 • گزارش از بخشهای اجناس خریده شده و فروخته شده
 • گزارش عمومی از گدام
 • بسته نقره ای ندارد

بسته طلایی

$0 / 0$ هرماه
 • ثبت تأمین کننده
 • ثبت مشتری
 • تعریف خصوصیات مختلف اجناس از قبیل:
 • اندازه، رنگ و نوعیت
 • تعریف براند جنس
 • تعریف کتگوری جنس
 • خرید و فروش اجناس
 • تهیه گزارشات جداگانه برای تأمین کننده گان و مشتریان
 • گزارش از بخشهای اجناس خریده شده و فروخته شده
 • گزارش عمومی از گدام
 • بسته طلایی ندارد
مناسب

بسته پریمیوم

$880 / 20$ هرماه
 • ثبت تأمین کننده
 • ثبت مشتری
 • تعریف خصوصیات مختلف اجناس از قبیل:
 • اندازه، رنگ و نوعیت
 • تعریف براند جنس
 • تعریف کتگوری جنس
 • خرید و فروش اجناس
 • تهیه گزارشات جداگانه برای تأمین کننده گان و مشتریان
 • گزارش از بخشهای اجناس خریده شده و فروخته شده
 • گزارش عمومی از گدام
درخواست خرید